TEKNİK RESİM OKUMA EĞİTİMİ

HEDEFİ:

Kurumların iş akışının organize edilmesi ve işlerliliğinin sağlanmasında, sorumlu personelin teknik resim normları ve ölçme bilgisi konularında yeterli yetkinliğe sahip olması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda teknik resim okuma, yorumlama ve ölçüm hataları kaynaklı oluşan problemlerin giderilmesi adına, InoTec bu sertifika programını 10 yıllık eğitim ve proje tecrübesiyle ortaya koymuştur. Katılımcıların teorik bilgilerinin gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve en önemlisi firmalarında uygulamasını esas olan eğitim programı, personelin yetkinliğinin arttırılmasını ön görmektedir.

Rekabet koşullarında firmaların ayakta kalmasındaki en önemli etken olan yetkin personellerin yetiştirilmesi ve kuruluşlarındaki nitelikli personel sayısının arttırılmasında aktif rol olmasının sağlanması öncelikli gündem haline gelmiştir. Bu yetkinliklerin başında da sorumlu personelin üstün Teknik Resim Okuma, Toleranslandırma ve Ölçme Bilgisi yer almaktadır.

AMAÇ:
Teknik Resim Okuma, Toleranslandırma ve Ölçme Bilgisi Sertifika Programının amacı;
• Teknik resim okuma ve toleranslandırma konularında katılımcıların teorik ve pratik bilgi düzeylerinin arttırılmasını,
• Ölçme sistemlerinin tanıtımı ve ölçüm bilgisi konularında bilgi aktarımında bulunulmasını sağlamaktır.
İÇERİK:
» Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın
Modül 1: Temel Malzeme Şekillendirme ve İmalat Bilgisi
• Giriş
• Temel Malzeme Bilgisi
• Malzeme Şekillendirme Yöntemleri
• İmalat Yöntemleri

MODÜL 2: Teknik Resim Okuma ve Tolerans Bilgisi
• Teknik Resmin Önemi
• Teknik Resim Araç ve Gereçleri
• Çizgi
• İzdüşüm 
• Görünüş
• Kesit Görünüşler
• Antetler
• Ölçülendirme kuralları
 Boyutsal Ölçülendirme
 Boyutsal Toleranslar
• Temel toleranslandırma prensibi (ISO 8015)
• Boyutsal toleranslandırma standartları (ISO 2768)
• Mil Delik tolerans standartları
• Yüzey işleme işaretleri

MODÜL 3: Ölçme Bilgisi
• Ölçme Kavramı
• Ölçüm Sistemleri
• Ölçme Yöntemleri
• Kalibrasyon Kavramı
• Ölçüm Sistemleri Analizi
• Değerlendirme ve Sınav

YÖNTEM:
Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.

KATILIMCILAR:
Kurum ve Kuruluşlarda üretim ve kalite kontrol departmanlarında yer alan her kademeden yetkili personel.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER:
Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.

SÜRESİ:
Temel Teknik Resim Eğitimi : 2Gün

Teknik Resim Okuma İleri Eğitimi : 2Gün